• Inhouse ondersteuning

  inhouse ondersteuning lezing jaarrekening lezen

  Het uitvoeren van administratieve taken op basis van tijdelijke ondersteuning behoort ook tot de mogelijkheden. Hierbij wordt door Hart van de Zaak administratieve werkzaamheden bij u verricht. Deze werkzaamheden vinden plaats onder leiding en verantwoordelijkheid van u.

  Lezing “jaarrekening lezen”:

  Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. Hij bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben.

 • vervolg Lezing “jaarrekening lezen”

  Voor besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben voor de onderneming, moet de ondernemer door middel van een adviesaanvraag advies inwinnen bij de OR. De ondernemer moet het advies serieus meewegen in de besluitvorming. Wijkt de ondernemer af van het advies, dan moet hij dit schriftelijk motiveren naar de OR.

  Bent u lid van de OR en wilt u door middel van de jaarrekening weten hoe uw bedrijf er financieel voor staat? Hart van de Zaak verzorgt lezingen voor leden van de Ondernemingsraad. Tijdens deze lezing wordt uitgelegd wat een jaarrekening is, waarvoor deze dient en wordt aan de hand van kengetallen de financiële positie besproken.

 • vervolg Lezing “jaarrekening lezen”

  Wettelijk recht op cursussen, lezingen en scholing van OR leden

  Om vervelende discussies tussen directie en OR over de financiën te voorkomen heeft de wetgever het jaarlijkse recht op minimaal vijf opleidingsdagen per OR-lid uitdrukkelijk vermeld in art. 18 lid 3 sub b WOR.

  OR-leden die tevens zitting hebben in een vaste (onderdeel)commissie, hebben volgens art. 18 lid 3 sub c WOR recht op nog eens drie dagen extra scholing, dus acht in totaal.
  Commissieleden die niet tevens OR-lid zijn hebben volgens art. 18 lid 3 sub a WOR recht op drie dagen scholing per jaar.
  De in art. 18 lid 3 WOR genoemde aantallen dagen zijn dus de dagen waar minimaal recht op is. Meer dagen scholing kan natuurlijk ook, als men dat ‘voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig’ heeft.